От 2014 г. членството в Асоциацията на колекторските агенции е тристепенно, като към нея могат да се присъединят както компании, така и физически лица, които имат опит в областта на управление на риска и вземанията. За да станете наш член, трябва да отговаряте на следните критерии:

Пълноправни членове:
 • Право на пълноправно членство имат само компании;
 • Компанията трябва да има регистрирано седалище в Европейския съюз;
 • Да оперира на българския пазар в сферата изкупуване и/или събиране на вземания минимум 2 години;
 • В случай, че компанията се занимава само с изкупуване на вземания, тя трябва да е регистрирана като финансова институция към БНБ по чл. 3a, ал. 1 на ЗКИ и да има минимален капитал съгласно изискванията на БНБ;
 • Компанията да управлява минимум 1 млн. лв. придобити портфейли – за компании, занимаващи се единствено с изкупуване на портфейли;
 • Да има минимум 50 000 лв. регистриран и внесен напълно капитал, ако компанията се занимава със събиране на задължения;
 • Управлението на вземания трябва да представлява поне 30% от прихода на компанията – за компании, занимаващи се с управление на вземания;
 • Да има минимум 4 клиента, от които поне един от тях да е банкова институция;
 • Да има публикувани минимум два годишни финансови отчета в Търговския регистър;
 • Управляващите и представляващите дружеството не трябва да имат влезли в сила присъди за углавни престъпления срещу компанията, нейните акционери и директори. Същите не трябва да бъдат обект на наказателно преследване от органите на Прокуратура или Следствие, нито да има образувани наказателни и изпълнителни дела срещу тях;
 • Компанията не трябва да има просрочени задължения към държавата, банкови институции и други кредитори;
 • Компанията трябва да е регистрирана като администратор на лични данни в съгласие с българското законодателство;
 • Компанията трябва да има застраховка професионален риск;
 • Компанията, кандидат за член трябва да представи поне две референции от пълноправни членове на АКАБГ.
 • Пълноправен член на АКАБГ може да бъде и група от компании с едни и същи собственици, чиято дейност е събиране и/или управление на вземания, в случай, че те кумулативно отговарят на горните условия.

Асоциирани членове:

Асоциирани членове на Асоциацията могат да бъдат компании, които отговарят на горните критерии със следните изключения:
 • Да има минимум 5 000 лв. регистриран и внесен напълно капитал;
 • Да има минимум два клиента;
 • Не е необходимо компанията да има две години дейност на територията на страната, за които да предостави одитирани финансови отчети.

Физически лица - асоциирани членове:
 • Лицето трябва да има минимум 3 години професионален опит в областта на управлението на дългове или управлението на риска;
 • Не трябва да има влезли в сила присъди за углавни престъпления срещу него. Същият не трябва да бъде обект на наказателно преследване от Прокуратура или Следствие, нито да има образувани наказателни и изпълнителни дела срещу него;
 • Кандидатът трябва да представи поне две референции от пълноправни членове на АКАБГ.
За да станете наш член е необходимо:

А/ да подготвите изброените по-долу документи:
 • Актуално състояние на дружеството от Търговския регистър;
 • Удостоверение от НАП за липса на данъчни задължения;
 • Удостоверение от БНБ за липса на просрочени кредити;
 • Свидетелство за съдимост на Управителя (Управителите);
 • Удостоверение от Прокуратура или Следствие за липса на образувани наказателни производства;
 • Автобиография на Управителя (Управителите);
 • Профил на компанията;
 • Счетоводните отчети за последните две години;
 • Дружествен договор на компанията;
 • Референции от двама пълноправни члена на АКАБГ;
 • Референции от клиенти;
 • Копие на платежния документ за платен първоначален членски внос;
 • Копие от полицата за сключена застраховка професионална отговорност;
 • Протоколно решение от Управителното тяло на дружеството, съгласно което последното потвърждава желанието си за членство в АКАБГ и упълномощава техен представител пред органите на Асоциацията.

Необходими документи за кандидатстване за членство на физически лица:
 • Автобиография;
 • Референции от двама пълноправни члена на АКАБГ;


Б/ да изтеглите от тук заявление, да го попълните, подпишете и подпечатате

В/ да ни изпратите заявлението, както и всички изброени документи на пощенски адрес:

гр. София, п.к. 1463,
бул. Патриарх Евтимий 49,
Бизнес център Престиж
ет. 2, офис 2А
На вниманието на: Василена Енева

Вашата кандидатура ще бъде разгледана на следващото Общо събрание на АКАБГ и ще бъдете незабавно информирани за резултата от него.

В случай, че имаме някакви въпроси по Вашите документи, ще се свържем с вас в рамките на 10 работни дни.

За въпроси и повече информация:
Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
+359 (2) 9760 875
Скъпи клиенти,

Във връзка с извънредната ситуация, в която всички сме поставени, ние, членовете на Асоциацията на  колекторските агенции в България, заявяваме нашата обща съпричастност и готовността си да проявим максимална гъвкавост като предложим индивидуално решение за всеки един наш клиент, с което да облекчим бита му и същевременно да ограничим  риска от непосилно нарастване на дължимите суми.

Предлагаме на всички клиенти, които вече изпитват затруднения да погасяват задълженията си, да се свържат с обслужващата ги компания и да обсъдят индивидуален план, съобразен с техните финансови обстоятелства към момента.

В същото време апелираме, че навременното погасяване на задължения е важен етап от икономическия цикъл и е ключов за нормалното функциониране на икономиката като цяло и на всяко домакинство поотделно. Нашата молба към всеки гражданин е с мисъл за утрешния ден да продължи да изплаща задълженията си, дори в минимален размер. Това би спестило натрупването на по-големи задължения след края на извънредното положение и би помогнало за по-бързото възстановяване на икономиката и на личните му финанси, което е важно условие за благосъстоянието на всички.

Желаем ви здраве, силен дух и споделяме надеждата за бързо връщане към нормалното ни ежедневие.

Асоциация на колекторските агенции в България